Наставен кадар

Моментано наставниот кадар на Катедрата за математика е:

вон. проф. д-р Силвана Петрушева

доц.  д-р Зоран Мисајлески

доц. д-р Даниел Велинов

 

и надворешните соработници

Милена Божиновиќ,

Марија Зафирова, 

Additional information