За нас

Студирањето на технички науки подразбира солидно познавање на математиката. Така, веќе со формирањето на Техничкиот факултет се одржуваат и подготвителни предавања по математика на кандидатите за студенти на Факулетот. Математиката, како наука овозможува полесен и подлабок пристап при изучувањето на предметите од областа на градежништвото.

Поранешни членови на Катедрата:

проф. Милорад Попадиќ

проф. Платон Димиќ

проф. Димитар Битраков

проф. Слободанка Георгиевска

пред. Елена Атанасова

доц. Вено Пачовски

 

Во образовниот процес на Градежниот факултет, Катедрата за математика и информатика ги покрива следните предметни програми на сите студиски програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии:

 • Математика 1
 • Математика 2
 • Одбрани поглавја од математика
 • Бази на податоци
 • Основи на сферна тригонометрија
 • Сферна тригонометрија
 • Основи на веројатност и статистика
 • Веројатност и статистика
 • Стохастички процеси и нивна примена
 • Тензорско сметање
 • Одбрани поглавја од математика
 • Одбрани поглавја од информатика.

Во зимскиот семестар 2021/2022 се држат следниве предмети на прв циклус:

 • Математика 1 (проф. д-р Силвана Петрушева, вон. проф. д-р Даниел Велинов)
 • Математика (вон. проф. д-р Зоран Мисајлески)
 • Основи на веројатност и статистика (вон. проф. д-р Даниел Велинов)

и следниве предмети на втор циклус:

 • Одбрани поглавја од математика (вон. проф. д-р Зоран Мисајлески)
 • Математика 2 (вон. проф. д-р Даниел Велинов)
 • Веројатност и статистика (проф. д-р Силвана Петрушева).

Во летниот семестар 2021/2022 се предвидени предметите од прв циклус:

 • Математика 2 (проф. д-р Силвана Петрушева)
 • Основи на сферна тригонометрија (вон. проф. д-р Даниел Велинов)
 • Сферна тригонометрија (вон. проф. д-р Зоран Мисајлески)
 • Веројатност и статистика (вон. проф. д-р Зоран Мисајлески)

и следниве предмети на втор циклус:

 • Математика 2 (проф. д-р Силвана Петрушева).

Во зимскиот семестар 2021/2022 се држат следниве предмети на трет циклус, чии предавања се одржуваат од трите професори на Катдерата за математика и информатика:

 • Стохастички процеси и нивна примена 
 • Тензорско сметање
 • Одбрани поглавја од математика
 • Одбрани поглавја од информатика.

Од научен аспект, кадрите на Катедрата ја развиваат математиката во потесните области како што се настава по математика, обични диференцијални равенки, топологија, внатрешен облик, вештачка интелегенција, програмирање, теорија на дистрибуции и ултрадистрибуции, хиперфункции, генерализирани полугрупи од оператори.

Членовите на Катедрата во текот на сите изминати години водат перманентна грижа и за покривање на наставните дисциплини што ги одржуваат со соодветни учебници и збирки задачи. Така, на пример, од членовите на Катедрата, а за потребите на судентите од Градежниот факултет и другите технички факултети издадени се повеќе од 20 учебници и збирки на задачи. 

Additional information